logo

TAHAKKUK VE MALİ İŞLER

Tahakkuk ve Avanslar Birimi

Görevleri

 • Satın alma Tahakkuk (Mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin)


 • Avans ve kredi mutemetliği


 • Bütçe takibi ve gerekli yazışmaların yapılması


 • 1. Basamak Sağlık Kuruluşları ve Ek Hizmet Binalarına ait kira ödemeleri ve gerekli yazışmalar


 • İcra bağlı ödemeleri (Mahkeme kararına göre veya icra takibine göre)


 • 1.Basamak Sağlık Kuruluşlarında verilen Laboratuvar Hizmetine ilişkin ödemeler ve ödemelere ilişkin yazışmaların yapılması


 • Döner Sermaye bütçesinden yapılan yolluk ödemeleri


 • İhale ilan ödemeleri (Basın ilan kurumuna)


 • İş durum ve iş bitirme belgelerinin düzenlenmesi


 • Kesin Teminat iadesi için gerekli izlemlerin ve yazışmaların yapılması


 • Faturaların teslim alınması ve muayene komisyonu birimine iletilmesi

Yapılan İşlerin Dayandığı Kanun ve Yönetmelikler

 • 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu


 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu


 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu


 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu


 • Devlet harcama belgeleri yönetmeliği


 • Bütçe uygulama talimatları


 • 2005/1 Maliye Bakanlığının Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarınin Vizelerine ilişkin genelge


 • Vergi tevkifatına Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, sıra no.18


 • 6245 Harcırah Kanunu


 • 5013 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği


 • Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik