MALİ HİZMETLER BİRİMİ

ÖNSÖZ

Yönetimin görevi insanları, ortak amacı başarabilir duruma getirmek için onların güçlü yanlarını etkili kılmaktır. Başarının düzeyi, yönetim fikrinin ayrılmaz parçası olarak, iş başarısının sürekli değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Sorunları geçici tedbirlerle zamana yaymak değil, onlara etkili ve kalıcı çözümler üretmek kamu yönetiminde başarı için şart olmuştur. Bu nedenle kuruluşların başarılarının sürekliliği, hızlı değişmeler karşısında stratejik yaklaşımlarla sorunlara çözüm sunabilmekten geçmektedir.


Görev Tanımı

Hizmet Muayene Birimi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince satınalımı yapılan hizmetlerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin mevzuatlar, hizmetin sözleşme ve teknik şartnamesinde ayrıntıları belirtildiği usul ve esaslara göre yürütülmesini, muayene ve kabulünün yapılarak aylık hakkedişlerin hazırlanması ve hakediş dosyanın tahakkuk birimine teslim edilmesi işidir.


Hizmet Muayene Komisyonluğu Birimi Görevleri

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince satınalımı yapılan aşağıdaki hizmetlerin;

4734 sayılı kanunun ilgili maddelerince satınalımı yapılan yukarıdaki hizmetlerin, 4735 sayılı sözleşmeler kanunu kapsamında sözleşmeden sonraki süreci, Hizmet alımları Muayene Kabul Yönetmeliği, Hizmet işleri Genel Şartnamesi, ilgili genelgeler ve bakanlık görüşlerince, hizmet sözleşmesi ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde hizmetin gerçekleştirilme sürecinin kontrol edilerek takibinin yapılması ve aylık olarak hakediş hazırlanması işlemlerini kapsar.

Hizmet alımlarının hakkediş dönemi içinde kontrollerinin sağlanması ve muayene kabul süreçlerinin tamamlanması aşamasındaki tüm işlemler ve tüm yazışmalar Hizmet Muayene Komisyonluğu birimince yapılır;

İşe başlama, görevlendirme oluru, görevlendirme tebliğleri ve yükleniciye işe başlama yazılması ve yer teslimini yapılması,

Hizmet sözleşmesi ve teknik şartnamesi gereği yapılacak tüm işlemlerin takibi ve yazışmaların yapılması,

Hizmet Alımı kapsamında çalışan personel ile ilgili SGK, maaş, yol parası, giyecek, yemek ve özlük haklarından doğan izin, kıdem tazminatları gibi eksikli kliklerin kontrolü ve tüm yazışmalar,

Hizmet alımı kapsamında çalışan personellerin çalışmalarıyla ilgili olarak yaşanan her durum (mazeretsiz işe geç gelme, uygunsuz davranış, vb.) ile ilgili yazışma,

Hizmetlerin devamına yönelik yüklenici ile Kontrol Teşkilatı ve yüklenici ile Muayene ve Kabul Komisyonları ile yapılacak tüm yazışmalar,

Mahkeme yazışmaları, bilgi istenmesi, personel veri araştırılması ile ilgili tüm yazışmalar

Bakım-onarım anlaşmaları gereği arıza giderimi için gerekli yedek parça temini için yatırımlar ve satınalma birimleri arasındaki yazışmalar,

Satınalma tarafından gerçekleştirilen iş artış ve iş eksilişinin takibi, sözleşme süresi ve sözleşme bedellerinin takibi,

Hizmet sözleşmelerinde belirtilen aykırılıkların takibi, yazışmaları süre verilmesi, ceza uygulanması, hakkedişlerin hazırlanması işlemleri,

Yukarıda bahsedilen tüm işlemler Hizmet Komisyon Birimi tarafından gerçekleştirilir.


Mevzuatlar


Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip