MALİ HİZMETLER BİRİMİ

Bütçe Takip Birimi

Not: MALİ HİZMETLER BİRİMİ Bütçe Takip Birimi tarafından Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi hakkında birim eğitimi verilmektedir. Eğitim almak isteyen hastanelerin birimimizden randevu almaları gerekmektedir.

Görev Tanımı

Bütçe Takip Birimi 2009 yılı Ekim ayı itibariyle Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin bütçe işlemlerinin yürütülmesi (Genel Bütçe, İl Özel İdaresi Bütçesi, Döner Sermaye Bütçesi) mali stratejik planlamaların yapılabilmesi ve bütçelerin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla faaliyete 4 personelle başlamıştır.

BÜTÇE TAKİP BİRİMİNDE YAPILAN İŞLER

Genel Bütçe İşlemleri

 1. Tedavi Hizmetleri Genel Müd. , Temel Sağlık Hizmetleri, İnşaat Onarım Dairesi Başk., İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından Müdürlüğümüz ile Hastanelerimize ödenek talep etmek ve tahsis edilen ödeneklerin yıl sonuna kadar harcanma/kullanılmama durumunun takibini yapmak.


 2. Müdürlüğümüze yıl içerisinde tahsis edilen harcanmayan/arta kalan ödeneklerin takibini yapmak yetmemesi durumunda ek ödenek talep etmek, tenkisinin yapılmasını sağlamak ve Bakanlığımıza bilgisini vermek.


  1. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden tahsisler:


  2. 15.01.30.62?07.2.1.00?1?03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi
   15.01.30.62?07.2.1.00?1?03.3 Yolluklar Kalemi
   15.01.30.62?07.2.1.00?1?03.5 Hizmet Alımları Kalemi
   15.01.30.62?07.2.1.00?1?03.7 Bakım Onarım Giderleri
   15.01.30.62?07.4.0.00?1?03.5 Taşıt Kiralama Giderleri

  3. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından tahsisler:


  4. 15.01.00.4?07.4.0.00?1?05.3 Öğle Yemeği Giderleri
   15.01.00.62?07.4.0.00?1?03.2 Akaryakıt ve Yağ Giderleri
   15.01.00.62?07.4.0.00?1?03.7 Taşıt Bakım Onarım Giderleri

 3. Hastanelere tahsis edilen ödeneklerin ilgili kurumlara bildirilmesi sağlamak.


 4. Aşağıdaki kalemlerden hastanelerimize tahsis edilen ödeneklerin ilgili kurumlarla iletişim sağlanarak tenkis tutarları yılsonunda Bakanlığımıza bildirilmektedir.


 5. 15.01.31.62?07.3.1.00?1?03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi
  15.01.31.62?07.3.1.00?1?03.3 Yolluklar Kalemi
  15.01.31.62?07.3.1.00?1?03.5 Hizmet Alımları Kalemi
  15.01.31.62?07.3.1.00?1?03.7 Bakım Onarım Giderleri

 6. Müdürlüğümüze ve Hastanelerimize aşağıdaki kalemlerden tahsis edilen ödeneklerin takibini yapmak, harcanmayan/arta kalan miktarların ise İl Özel İdare Bütçesine aktarımlarını sağlamak, aktarıldığında ise; Bakanlığımız ile İl Özel İdaresine bilgisini vermek.


 7. 15.01.31.62?07.3.1.00?1?06.1 Mal ve Mamul Alım. Kalemi

  15.01.40.00?07.9.9.00?1?06.5 Sermaye Üretim Giderleri

  15.01.40.00?07.9.9.00?1?06.7 Büyük Onarım Kalemi

 8. Ketem, Üniversite Yeşil Kart, Yeşilkart, İlaç ve Optik Yeşil kart Ödeneklerinin takibini yapmak.


 9. Nakit Taleplerinin Tespitine Yönelik Formun Hastanelerimizden verilerinin toplanmasını ve Bakanlığımıza gönderilmesini sağlamak.


 10. Yolluk Ödeneği Talepleri (15 günde bir)


 11. Adli Vaka Ödeneği Talepleri ( ayda bir)


 12. Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri (Yılda bir defa)


 13. İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri


İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri

 1. Müdürlüğümüze ve Hastanelerimize mali yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılamayan/arta kalan kısımlarının İl Özel İdaresine aktarılma işlemlerini yapmak ve Bakanlığımıza bilgisini vermek.


 2. Yıl sonunda aktarılan ödeneklerin listesini İl Özel İdaresine tablo halinde sunmak, emanet hesabından kesin hesap cetveline geçmesini sağlamak.


 3. Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığına 2- 3?er aylık dönemler halinde harcama verilerinin sunulması


 4. Hastanelerin cihaz ve onarım taleplerini İl Özel İdare Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.


 5. İl Özel İdaresi Bütçesine aktarılacak ödeneklerin Bakanlık Onaylarının alınması ve ilgili kuruma iletilmesini sağlamak.


  1. Onay Alınan Bütçe Kalemleri:

  2. 15.01.31.62?07.3.100?1?06.1 Mal ve Mamul Alımları Kalemi
   15.01.31.62?07.3.100?1?06.5 Sermaye Üretim Giderleri
   15.01.31.62?07.3.100?1?06.7 Büyük Onarım Kalemi

Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

 1. Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (Tüm Yıl Boyunca)


 2. Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık)


 3. Hastane Veri Giderleri(Aylık)


 4. Ödenek Takip Tablosu (Aylık)


 5. SGK ve Yeşil Kart Ödenek Takip işlemleri (Aylık)


 6. Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca)


 7. Müdürlüğümüz döner sermaye harcamalarının akış takibi (Haftalık)


 8. Ödeme Süreçleri Takip Tablosu


 9. Bölüm içi / Bölümler arası Aktarma, Ek Bütçe ve % 10 Doğrudan Temin Limit artırımlarında Hastanelerime yardımcı olmak ve Bakanlığımıza talepleri iletmek.


 10. Döner Sermaye Bütçesi yetersiz olan hastanelerimizin ödenek taleplerini Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek.


 11. Dağıtım Yazışmaları


 12. Genel Yazışmalar


 13. Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın yıl içinde yayımlanan Genelgesi gereğince Müdürlüğümüzün 3? er yıllık Döner Sermaye Bütçesini hazırlamak ve Bakanlığımıza onaylanması için iletmek.


 14. Kurumların birbirlerinden Mal ve Hizmet alımı karşılığı oluşan ödenmemiş borçların takibini yapmak Bakanlığımıza bilgisini vermek.


 15. Hastanelerimize Bütçe hazırlama aşamasında yardımcı olmak ve Bakanlığımıza onaylanması için iletmek.


 16. Bakanlığımızca planlanan eğitimlerin koordinasyonunu sağlamak, katılımcı listelerini Bakanlığımıza iletmek.


 17. Müdür Yardımcısı ve Birim Uzmanının verdiği işleri yapmak


Yapılan İşlerin Dayandığı Kanun ve Yönetmelikler

Kurumlarımızın Dikkatine

Kurumlarımızın Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Formları hazırlayarak her ayın 10'una kadar Birimize iletmeleri gerekmektedir. Formaları hazırlayan kişinin iletişim numaralarının ve e-mail adreslerinin mutlaka konulması iletişimi hızlandıracaktır.


Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip