SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

MEVZUAT
Sivil Savunma Uzmanları ve Amirlerinin Statüleri, Görevleri, Çalışma Usül ve Esasları
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
7269 sayılı Umumi hayata müessir afetler dolayısı ile alınacak tedbirler ile yapılacak yardımlara dair kanun
3150 Sivil Savunma ile ilgili şahsi mükellefiyet,tahliye ve seyrekleştirme, planlama ve diğer hizmetler tüzüğü
3150 Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedarik tüzüğü
Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik
88/12777 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik
Sivil Savunma Servisleri ile Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerinin Kuruluş, görev, çalışma usül ve esasları hakkında yönergeDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip