logo

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

GÖREVLERİ

Sivil Savunma Uzmanlığı özel bir birim olarak direkt Sağlık Müdürüne bağlı olarak çalışır ve şu görevleri yürütür.

 • Sağlık Müdürlüğü ile Müdürlüğe bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Seferberlik ve Savaş Hali direktiflerine uygun, Kendi Özel Mevzuatına göre yapılması gereken planları yapmak.
 • Düşman Taarruzlarında Sağlık Müdürlüğü ile Müdürlüğe bağlı Kurum ve Kuruluşlarda gizleme-tarartma ve tahliye-seyrekleştirme tedbirlerini yapmak ve uygulamak.
 • Klasik, modern ve nükleer silahların tesirinden, biyolojik ve kimyasal serpintinin etkisinden sığınak yardımı korunma projeleri geliştirmek.
 • Sağlık Müdürlüğü ile Müdürlüğe bağlı Kurum ve Kuruluşların yangından korunması tedbirlerini aldırmak ve eksik olan malzemelerin teminini sağlatmak.
 • 24 saat çalışma esasına göre dış kapı nöbetçilerini yönlendirmek.
 • Hizmetiçi eğitim planlaması yaparak Sivil Savunma eğitimi vermek.
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
 • Planların güncelleştirilmesi faaliyetlerini aksatmadan yürütmek.
 • Sivil Savunma hizmetlerinin yürütülebilmesi için Bakanlık emirleri ve kurumlardan gelen yazışmaların gereğini yapmak.
 • Müdürlüğümüz servislerinin teorik ve pratatik eğitimlerini yaptırmak.
 • Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak

SERVİSLERİMİZ VE GÖREVLERİ

1 - Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi

Görevleri

 • a) İkaz-Alarm haberlerini almak ve yaymak.
 • b) Sivil Savunma Servislerini sevk ve idare etmek.
 • c) Üniteler arasındaki haberleşmeyi sevk ve idare etmek
 • d) Mahalli Sivil Savunma İdare kademeleri ile irtibat gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak.
 • e) Komşu müesseselerle haberleşmeyi ve işbirliğini sağlamak
 • f) NBC tehlikelerine ait haberleri değerlendirerek müessese çevresi içindekilere ve bölgesindeki sivil savunma idare kademelerine bildirmek.

2 - Emniyet ve Kılavuz Servisi

Görevleri

 • a) Müessesenin iç ve dış emniyetini sağlamak,
 • b) Şüpheli şahısları tespit ve polise haber vermek,
 • c) Tehlike sırasında personelin sivil savunma talimat ve isteklerine uygun şekilde hareketlerini düzenlemek, kılavuzluk etmek,
 • d) Panik ve kargaşalıkları ve moral bozucu hareketleri önlemek,
 • e) Trafiği kontrol etmek,
 • f) Taarruz devresi sonrasında yağmacılığı önlemek, kurtarılan malları emniyet altında bulundurmak,
 • g) NBC maddeleri ile bulaşmış sahalar ve patlamamış momba veya mermilerin yerlerini tespit ve halkın yaklaşmasına mani olmak,
 • h) Gizleme ve karartma tedbirlerini kortrol etmek

3 - İtfaiye Servisi

Görevleri

 • a)Müessese içinde çıkacak yangınları kontrol altına almak ve söndürmek,
 • b)Müessese bölgelerindeki radyoaktif dekontaminasyonu( yıkamak suretiyle) yapmak
 • c)Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazların kaldırılmasına yardım etmek,
 • d)Barışta ve seferde yangını önleyici tedbir ve tertiplerin kontrolunu sağlamak.

4 - Kurtarma Servisi

Görevleri

 • a)Enkaz altında kalanları kurtarmak,
 • b)Kurtarma sırasında yaralılara ilk acil yardım yapmak,
 • c)Binalarda vukua gelen basit bozuklukları onarmak, tehlikeli durumların desteklenmesini veya yıkılmasını sağlamak,

5 - İlkyardım Servisi

Görevleri

 • a)Kurtarılan kazazedelere ilk acil yardımı yapmak.
 • b)Kazazedenin şuuru yerinde ise vaka hakkında bilgi almak; değilse duruma göre bir yargıya varmak.
 • c)Kanama varsa durdurmak.
 • d)Solunum güçlüğü çekiyorsa suni teneffüs metotlarından birini uygulamak.
 • e)En yakın sağlık kuruluşuna sevk etmek.
 • f)Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplene teslimi veya gömülmeleri ve bıraktıkları eşyaların tespiti işi de, sosyal yardım servisinin de yardımı ile bu servis tarafından yapılır.

6 - Sosyal Yardım Servisi

Görevleri

Bu servis deirenin yapısına (büyük-küçük) göre;

 • 1 - Enformasyon kısmı,
 • 2 - Acil yedirme kısmı,
 • 3 - Barındırma ve giydirme kısmı.
  • a) Tehlike sırasında personeli durum hakkında sık sık aydınlatmak, morallerini kuvvetlendirmek, moral bozucu söylentilerin çıkmasını önlemek,
  • b) Daire personelinin ihtiyaç halinde geçici yedirme, giydirme, barındırma ve haberleşme hizmetlerini yapmak,
  • c) Ailesinden ayrı düşen fertlerin, mahalli sosyal yardım servisi ile işbirliği yaparak haberleşmelerini ve buluşmalarını sağlamak,
  • d) Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine teslim veya gömülmeleri ve bıraktıkları malların tespiti hususlarında sağlık servisine yardım etmek, kayıtlarını tutmak,
  • e) Taarruz sonrası devrede müessese için ihtiyaç bulunan işçiyi tedarik etmek..

7 - Teknik Onarım Servisi

Görevleri

Tarruzların tesiri ile müessesenin makina ve diğer enerji ve imal tesisleri ile elektrik, su, havagazı, kanalizasyon, telefon gibi teknik şebekelerde vukua gelebilicek, kısa zamanda yapılması mümkün basit bozuklukların acil ıslah ve onarımlarını yapmak, faaliyetlerinin devamlarını sağlamaktır.