logo

ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ İHRAÇ EDEN FİRMALAR

İlaç ihraç etme yetkisi olan firmaların eczacı mesul müdür görevlendirilmesi durumunda, "İlaç İhracatı Amaçlı Dağıtım için Mesul Müdürlük Belgesi" düzenlemesi için aşağıda belirtilen belgeler İlçe Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir.


Firmaya ait belgeler

 • Ticaret sicil gazetesi (faaliyetinde ilaç ihracatı yapabileceğini gösterir)
 • Firma kurucu ortaklarının imza sirküleri ve kimlik bilgisi (noter tasdikli)
 • İlgili ihracatçı birliğine üyelik belgesi

Mesul Müdüre Ait Belgeler

 • Dilekçe,mesul müdürün nüfus cüzdanı sureti ve el yazısı ile yazılmış imzalı özgeçmşi
 • Mesul müdürün diplomasının noterlikçe onaylanmış sureti
 • 6197 sayılı kanun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyetinin bulunmadığına dair adli sicil belgesinin aslı
 • Yakın tarihte çekilmiş 2 adet fotoğraf
 • Altı aydan eski tarihli olmamak üzere sağlık ve göz raporu
 • Mesul Müdürün Türk Eczacılar Birliğince verilmiş meslekten yasaklama cazasının olup olmadığına dair belge
 • Mesul Müdürlük harcının ödendiğini gösterir makbuzun aslı (Fatih Mal Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Sultanhamam Şubesi TR 12 0001 0006 0700 0010 0063 93 IBAN no'lu hesabına yatırılmalıdır)
 • Mesul müdür değişikliği halinde eski mesul müdürlük belgesinin aslı
 • Firma yetkilisinin mesul müdür tayin dilekçesi
 • Mesul müdür daha önce başka bir işte çalışmış ise o işten ayrıldığını kanıtlayan belge