MEDİKAL GAZ DEPOLAMA VE SATIŞ TESİSİ MÜRACAATI

A- TESİS AÇILIŞ VE NAKİL EDİLMESİNDE İSTENEN BELGELER

1. Ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti,

2.Tıbbi gazların depolandığı alanı gösterir plan (Teçhizat ve bölümler gösterilecek şekilde),

3. Sorumlu personelin adı ve mesleği (eğitim durumu ve kaç yildır çalıştığı),

4. Faaliyetinde bulunulan Medikal Gazların isimleri ve spesifıkasyonları,

5. Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı onaylı sureti,

6. Depolama ve satış İzin belgesi harcının yatırıldığını gösterir, Fatih Mal Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Sultanhamam Şubesi TR 12 0001 0006 0700 0010 0063 93 IBAN no'lu hesabına 2.596 TL yatırıldığını gösteren dekont.

7. Medikal gazların temin edildiği firma ile yapılan anlaşma örneği ve temin edilen firmanın izin belgesinin bir örneği

B- SORUMLU PERSONEL İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Firma sahibinin tayin dilekçesi,

2. Sorumlu personelin görev tanımda belirtilen görev ve sorumlulukları içerecek şekilde hazırlanmış imzalı sorumlu personel kabul dilekçesi,

3. Sorumlu persone1in mezun olduğu okula ait diplomanın veya fotoğraflı çıkış belgesinin kurum onaylı sureti.

4.Nüfus cüzdanı sureti,

5.Sorumlu personelin el yazısı ile yazılmış imzalı özgeçmişi,

6. Sorumlu personelin vesikalık fotoğrafı (iki adet),

7.Sorumlu personel İzin belgesi harcının ödendiğini gösterir makbuz veya dekontun aslı, Fatih Mal Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Sultanhamam Şubesi TR 12 0001 0006 0700 0010 0063 93 IBAN no'lu hesabına 519 TL yatırıldığını gösteren dekont.

8. Sorumlu personelin mesleki deneyimi ile ilgili belgeler

NOT:

1. Nakillerde ayrıca, eski adrese ait belgelerin de iptal edilmek üzere gönderilmesi gerekmektedir.

2. Yukandaki belgeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.

3. Sorumlu personellik için başvuracak kişinin en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekmektedir.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip