İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar İçin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sürecinde Sınava Katılmaya Hak Kazananlar Listesi

Yayın Tarihi : 02.03.2018


20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İncelemeler neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen kişilere ait listeler aşağıda yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Müdürlüğümüzce ve Başkanlıklarca yapılacak sınavlara dair; sınav yeri günü ve saatine ilişkin bilgiler Müdürlüğümüz web sayfasında, Hastanelerce yapılacak sınavlar ise Hastanelerin web sayfasında ilan edilecektir.

Personelimizin sınav ile ilgili iş ve işlemleri bu doğrultuda takip etmeleri gerekmektedir.
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip