logo

BİLGİ EDİNME

Görevlerimiz

  • Bilgi EdinmeHakkı Kanunu'nda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak,


  • Birimimize ulaşan Bilgi Edinme Başvurularını 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasna ilişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sonuçlandırıp; sonucu başvuru sahibine iletmek,


  • Bir önceki yıla ait başvuru sayısını ve bunların sonuçlarını gösterir rapor hazırlamak.